background image
 

Compliance

Generelt:

 

FÜRST Advokatfirma er et kontorfællesskab med deltagelse af 2 selvstændige advokatfirmaer:

 

Advokat Janus Fürst, CVR-nr. 26 91 10 44

Advokat Erik Østergaard-Nielsen, CVR-nr. 34 33 71 01

 

Kontorfællesskabet er etableret på følgende fysiske adresse i Danmark:

 

Håndværkets Hus

Islands Brygge 26
2300 København S


FÜRST Advokatfirma kan kontaktes på telefonnummer +45 32 63 04 80 og på telefax +45 32 63 04 78.

Herudover kan advokaterne i FÜRST Advokatfirma kontaktes via e-mailadresse; disse oplysninger kan findes under punktet "kontakt".

Direkte kontaktoplysninger på FÜRST Advokatfirmas øvrige medarbejdere udleveres alene ved forudgående henvendelse til adv. Janus Fürst eller adv. Erik Østergaard-Nielsen.


Alle FÜRST Advokatfirmas advokater er beskikkede som advokater af det danske Justitsministerium, ligesom alle FÜRST Advokatfirmas advokater er medlemmer af Advokatsamfundet.


FÜRST Advokatfirma og samtlige af FÜRST Advokatfirmas advokater er underlagt Advokatsamfundets etiske regler. Reglerne kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


Der henvises endvidere til retsplejelovens §§ 119-147 for så vidt angår de regler, der gælder for udøvelse af advokatgerningen. De til enhver tid gældende regler kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


Advokat Janus Fürst samt adv. Erik Østergaard-Nielsen er dækket af en ansvarsforsikring indeholdende advokatgaranti tegnet hos forsikringsselskabet HDI Gerling (policenr. VAS1200852). Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Forsikringsselskabet har følgende kontaktoplysninger:
HDI-Gerling Forsikring
Indiakaj 6, 1.
2100 København Ø.
www.hdi-gerling.dk

 


FÜRST Advokatfirmas ydelser over for erhvervsdrivende har ikke en på forhånd fastsat pris.

Prisoplysninger overfor forbrugere vil blive givet til den enkelte klient inden FÜRST Advokatfirma påtager sig sagen (typisk i forbindelse med forudgående dialog om sagen).

 

Ansvarsbegrænsning

 

De ovennævnte advokater/advokatvirksomheder er hver især erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for et eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de nedenfor anførte begrænsninger.

Ansvar omfatter ikke erstatning for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab.

Derudover gælder følgende begrænsninger i ansvaret:

Erstatningsansvar i forbindelse med rådgivning udført af - eller på vegne af - advokat Janus Fürst eller adv. Erik Østergaard-Nielsen, kan ikke overstige DKK 10 mio. pr. advokat pr. år.

Klienten kan alene rejse krav mod advokater hos FÜRST Advokatfirma og således ikke mod andre medarbejdere.

Som danske advokater rådgiver FÜRST Advokatfirma alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler FÜRST Advokatfirma, at klienten engagerer lokale advokater. FÜRST Advokatfirmas involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

FÜRST Advokatfirma er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, herunder uanset om sådanne rådgivere er engageret med FÜRST Advokatfirmas bistand.

Ovennævnte ansvarsbegrænsning(er) finder ikke anvendelse, i det omfang disse er i strid med præceptiv lovgivning.

 

Indskydergaranti

 

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at  du potentielt - hvis banken bliver nødlidende - vil miste indestående beløb over samlet 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Hos Fürst Advokatfirma er der oprettet samleklientbankkonti i pengeinstitutterne Nordea, Nykredit og Sydbank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i et af disse institutter.

 

Advokatnævnet

 

Hos Fürst Advokatfirma bestræber vi os naturligvis på at leve op til de forventninger, som vore klienter, kollegaer, domstole m.m. måtte have til os.

I tilknytning til at Fürst Advokatfirmas advokater er medlemmer af Advokatsamfundet, er vi også underlagt Advokatnævnet.

Advokatnævnet har kompetence til at behandle klager over advokater og advokatselskaber, herunder tvister vedrørende advokatens honorar.

Advokatnævnet tager ikke stilling til spørgsmål der indgår i verserende sager ved domstolene, eller spørgsmål der allerede er afgjort ved domstolene.

Advokatnævnet har ikke kompetence til at tage stilling til spørgsmål om erstatning til klienten.

For så vidt angår sager, hvor advokaten er udpeget af skifteretten, henhører kompetencen til at behandle klagesager over advokaten under skifteretten.

 

De kan læses mere på advokatnævnets hjemmeside:

http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

 

Advokatnævnet

Kronprinsessegade 28

1306 København K.