background image
 

Forretningsområder

Vi beskæftiger os med de retsområder, som der typisk er brug for.

Men til tider beskæftiger vi os også med retsområder, som kun en håndfuld -eller færre- advokater har beskæftiget sig med.

Eksempler herpå er mangler ved færger eller opnåelse af indløsning af værdipapirer fra den danske stat udstedt før 2. verdenskrig.

 

Retssager:

Vi påtager os retssager i det omfang vi har sympati for klienten eller klientens synspunkter.

Vi påtager os gerne sager, hvor klienten har mulighed for at få retshjælpsdækning eller fri proces.

 

Erhvervsdrivende:

Selskabsret, herunder stiftelse, omdannelse samt opløsning af selskaber

Virksomhedsoverdragelser, herunder ophør/opløsning af sameje mellem hidtidige partnere

Erstatningsret

Immaterialret

Ansættelsesret

Fast ejendom, herunder køb/salg og leje.

Inkasso

 

Private:

Ejendomshandler

Testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster

Afskedigelsessager

Eksklusioner, ophævelser og opsigelser

Dødsboer

 

Foreninger:

Stiftelser, herunder stiftelser af andelsboligforeninger.

Rådgivning af bestyrelser, herunder om korrekt indkaldelse, beslutningskompetence og eksklusionssager

Sikring af lovlige beslutninger/underkendelse af ulovlige beslutninger

Gennemgang/ajourføring af vedtægter

Dirigent

 

Særligt om eksklusioner og generalforsamlinger:

Særligt om de foreningsretlige områder eksklusioner og generalforsamlinger skal det bemærkes, at retsstillingen ofte er ganske anderledes end klienterne lige forestiller sig, når de retter henvendelse til FÜRST advokatfirma.

Dette skyldes ikke mindst, at foreningers praktiske virke i stort omfang forestås af folk uden juridisk baggrund. Men da foreningsretten - modsat andre juridiske discipliner - i betydeligt omfang endnu ikke er lovreguleret, kan selv garvede jurister/advokater til tider have svært ved at foretage korrekte retlige vurderinger.

Navnlig i sager om eksklusioner/generalforsamlingsbeslutningers lovlighed har det stor betydning om beslutningen er truffet på et formelt korrekt grundlag, idet manglende overholdelse af formelle regler oftest vil medføre beslutningens ugyldighed. Dette skyldes selvfølgelig, at en eksklusion må betragtes som det ultimative retsskridt som en forening kan foretage i forholdet til et medlem af foreningen.

Såvel foreningerne som de enkelte medlemmer har ofte tegnet en retshjælpsforsikring, der helt eller delvis vil dække evt. sagsomkostninger forbundet med en sag, hvor gyldigheden af trufne beslutninger om eksklusioner/generalforsamlingsbeslutningers gyldighed bestrides. Private kan typisk - hvis de økonomiske betingelser herfor er opfyldt - opnå fri proces til at føre sådanne sager.